Адвокатско дружество Здравко Цанев е вписано в регистъра на адвокатските дружества в Софийския градски съд по фирмено дело № 823/2010 г. Дружеството, предоставя широк кръг от правни услуги и решения – юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори и сключването на сделки, изготвяне на договори, процесуално и извънпроцесуално представителство, защита на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавна и общинска администрации. Адвокатско дружество Здравко Цанев обединява богат опит, креативност и добри практики във всички сфери на правото. Като партньори на ASG предоставят на клиентите й допълващ ефект в услугите, решенията и управлението на процесите под формата „доверен адвокат” предлагащ високо професионално обслужване в различни сфери на правото - гражданско, вещно, облигационно, търговско, данъчно, финансово и банково, европейско, наказателно, както и юридически консултации в областта на недвижимите имоти, инвестициите, свободното движение на хора, услуги, капитали и митническия съюз.

Актуално