Партньори


ADVANCE SERVICE GROUP

ADVANCE SERVICE GROUP


"Адванс Сървиз Груп" ЕООД обединява група от партньорски дружества, концентрирали в себе си богат опит във всяка от сферите им на дейност. Ние осигуряваме комплекс от услуги с цел оптимизиране на дейността на нашите клиенти и постигане на максимална ефективност, аутсорсвайки процеси от дейността им. Това дава възможност да се концентрират в пряката си дейност, оптимизирайки ресурси, с цел постигане на по-високи и финансови резултати. Ние предлагаме прецизно обслужване, спазвайки най-високите стандарти за професионална етика, обективни качествени идеи, доверени съвети и здрав разум, с цел изграждане на трайни отношения, доверие и увереност. Нашите структури споделят обща стратегия на устойчиво развитие, образование и обучение през целия активен живот, конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациитеи опазване на околната среда. Иновацията е една от основните ценности на групата. Ние се стремим непрекъснато да се предвидят бъдещите тенденции на пазара и процеси в обществото. Определяме високи стандарти за себе си и се стремим към постоянно подобряване и безупречно изпълнение. Политиката за приоритетно надграждане на създадената гама от услуги, чрез иновативни решения, дава възможност на ASG да отговори на изискванията на разнообразна си клиентска база, състояща се от големи корпоративни клиенти, МСП, семейства и частни лица. Комплексното обслужване, обединеното менажиране на процесите, екипната работа, както и качествената и надеждна комуникация са нашата формула за успешното реализиране на проектите.ASG ACCOUNTING

ASG ACCOUNTING


„Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е специализирано дружество за счетоводни услуги, като предлага счетоводни решения за перфектна защита на интересите на клиентите. Прецизно счетоводно отчитане, вярно и точно представяне на финансовите резултати и правилно данъчно облагане са задължителна част от успеха на всяка компания. „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД предоставя професионално счетоводно обслужване, свързано с обработка и съхранение на документация, следене за коректно данъчно облагане, социално и здравно осигуряване съобразно законовите изисквания, обвързано с уникалните инвестиционни и финансови потребности на нашите клиенти и дългосрочната им стратегия за развитие. Нашите експерти осигуряват представителство пред всички държавни и финансови институции. Дейността на „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е съобразена с най-новите изисквания на действащото в момента законодателство в областта на счетоводството, данъците и осигуряването.ASG SECURITY

ASG SECURITY


„Ей Ес Джи Секюрити“ ООД е специализирано дружество за сигурност и охрана. Фирмата притежава безсрочен национален лиценз № 1309 съгласно ЗЧОД издаден от Национална Служба Полиция за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. За периода от създаването си до момента „Ей Ес Джи Секюрити“ ООД бележи постоянен ръст на развитие и все по-голям пазарен дял. „Ей Ес Джи Секюрити“ ООД предлага и осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица, административни сгради, помещения, стопански и търговски обекти, персонална охрана, консултантски услуги в сферата на сигурността, изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация. Дружеството извършва проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, системи за сигурност и видеонаблюдение.ASG COLLECTION

ASG COLLECTION


"Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е специализирано дружество за финансови и правни услуги. Фирмата осъществява своята дейност на територията на цялата страна. Създаването на "Ей Ес Джи Кълекшън" ООД е с цел да отговори на изискванията на финансовият сектор у нас, като предложи качествена услуга в областта на управление и контрол на финансови вземания и активи. Управлението на дружеството се осъществява от високо образовани, притежаващи необходимия потенциал от професионални знания и опит юристи. Екипът от доказано високоефективни служители е в състояние да оценява консистенцията на обработвани портфейли на клиенти с цел оптимизиране на разходваните средства и гарантиране възможността за информиран подбор на процедури и инструменти в отделните етапи на събирането на вземания.ASG PROJECT MANAGEMENT

ASG PROJECT MANAGEMENT


„Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД е специализирано дружество за подготовка, оценка и мониторинг на проекти и бизнес планове. Експертите на дружеството в синергия с специализираните счетоводителите и финансовите съветници на ASG, разработват бизнес планове на клиентите за осигуряване финансирането на техните идеи от банкови институции, фондове за рисков капитали, бизнес ангели и частни инвеститори. Натрупаният опит позволява успешната подготовка на проектни предложения за осигуряване на безвъзмездна помощ по оперативните програми на ЕС. Строго профилираните специалисти на дружеството имат изкючително висок процент „съксес” по програми като „Конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси” и грантови схеми директно финансирани от Европейската комисия. В допълнение „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД предоставя възможността за оценка на вече изготвени бизнес планове и проектни предложения, както и задълженият процес на мониторинг при изпълнение на заложените дейности, с цел гарантиране на успешното усвояване на безвъзмездната помощ /финансиране/.